PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẾN TRE
Chọn huyện: Chọn xã: Chọn NĂM:
Chọn QUÝ:
Chọn tiêu chí:

 

Chọn các tiêu chí rồi bấm Xem báo cáo
Nếu để trống huyện, xã hoặc chọn vào tất cả thì sẽ tổng hợp tất cả các xã mà bạn được quản lý